สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

ดูช้างอำเภอ    ดูช้างตำบล      ดูช้างหมู่บ้าน

 

อำเภอ
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ระดับหมู่บ้าน
รวม
 
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เมืองบุรีรัมย
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
7,750,626.00
1,730,301.00
6,020,325.00
7,752,626.00
1,730,301.00
6,022,325.00
กระสัง
6,310.00
0.00
6,310.00
0.00
0.00
0.00
3,193,285.00
225,655.00
2,967,630.00
3,199,595.00
225,655.00
2,973,940.00
คูเมือง
37,365.00
8,000.00
29,365.00
0.00
0.00
0.00
1,828,528.00
188,700.00
1,639,828.00
1,865,893.00
196,700.00
1,669,193.00
แคนดง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
651,642.00
1,000.00
650,642.00
651,642.00
1,000.00
650,642.00
เฉลิมพระเกียรติ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,676,466.00
95,002.00
1,581,464.00
1,676,466.00
95,002.00
1,581,464.00
ชำนิ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,285,016.00
18,000.00
1,267,016.00
1,285,016.00
18,000.00
1,267,016.00
นางรอง
0.00
0.00
0.00
16,450.00
0.00
16,450.00
5,383,375.00
517,383.00
4,865,992.00
5,399,825.00
517,383.00
4,882,442.00
นาโพธิ์
8,298.00
3,000.00
5,298.00
0.00
0.00
0.00
1,078,008.00
3,800.00
1,074,208.00
1,086,306.00
6,800.00
1,079,506.00
โนนดินแดง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
996,789.00
401,278.00
595,511.00
996,789.00
401,278.00
595,511.00
โนนสุวรรณ
0.00
0.00
0.00
91,810.00
0.00
91,810.00
1,011,175.00
384,700.00
626,475.00
1,102,985.00
384,700.00
718,285.00
บ้านกรวด
993,382.00
0.00
993,382.00
993,382.00
0.00
993,382.00
1,095,771.00
9,123.00
1,086,648.00
3,082,535.00
9,123.00
3,073,412.00
บ้านด่าน
100,000.00
0.00
100,000.00
990,000.00
0.00
990,000.00
990,905.00
3,000.00
987,905.00
2,080,905.00
3,000.00
2,077,905.00
บ้านใหม่ไชยพจน์
11,191.00
4,000.00
7,191.00
31,966.00
22,750.00
9,216.00
3,194,771.00
489,946.00
2,704,825.00
3,237,928.00
516,696.00
2,721,232.00
ประโคนชัย
0.00
0.00
0.00
60,000.00
2,000.00
58,000.00
4,143,412.00
282,130.00
3,861,282.00
4,203,412.00
284,130.00
3,919,282.00
ปะคำ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,406,755.00
54,067.00
1,352,688.00
1,406,755.00
54,067.00
1,352,688.00
พลับพลาชัย
0.00
0.00
0.00
200,000.00
6,000.00
194,000.00
435,646.00
139,500.00
296,146.00
635,646.00
145,500.00
490,146.00
พุทไธสง
13,000.00
0.00
13,000.00
5,300.00
0.00
5,300.00
3,993,251.00
736,910.00
3,256,341.00
4,011,551.00
736,910.00
3,274,641.00
ละหานทราย
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,677,435.00
0.00
1,677,435.00
1,677,435.00
0.00
1,677,435.00
ลำปลายมาศ
0.00
0.00
0.00
96,759.00
0.00
96,759.00
2,937,664.00
492,782.00
2,444,882.00
3,034,423.00
492,782.00
2,541,641.00
สตึก
14,000.00
0.00
14,000.00
0.00
0.00
0.00
7,106,521.00
2,323,158.00
0.00
7,120,521.00
2,323,158.00
14,000.00
หนองกี่
96,062.00
0.00
96,062.00
0.00
0.00
0.00
1,818,592.00
0.00
4,783,363.00
1,914,654.00
0.00
4,879,425.00
หนองหงส์
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,459,069.00
13,350.00
1,445,719.00
1,459,069.00
13,350.00
1,445,719.00
ห้วยราช
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,249,560.00
364,620.00
884,940.00
1,249,560.00
364,620.00
884,940.00
รวม
1,279,608.00
15,000.00
1,264,608.00
2,487,667.00
30,750.00
2,456,917.00
56,364,262.00
8,474,405.00
46,071,265.00
60,131,537.00
8,520,155.00
49,792,790.00
ข้อมูลรายอำเภอ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ชื่อกิจกรรม
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อบรมโครงการศึกษาวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สระสี่เหลี่ยม หัวถนน นางรอง 2015-05-28/15:47:11
194
0
2
ทีมพัฒนาตำบลคนพลับพลาชัยประชุมพัฒนาศักยภาพ กม. เรื่องธรรมนูญหมู่บ้าน ๙ ดี แพงพวย จันดุม พลับพลาชัย 2015-05-22/12:07:48
174
0
3
ประชุมพัฒนาศักยภาพ กม. เรื่องธรรมนูญหมู่บ้าน ๙ ดี โดยทีมพัฒนาตำบลคนพลับพลาชัย ตะแบก จันดุม พลับพลาชัย 2015-05-22/12:06:36
152
0
4
ประชุมพัฒนาศักยภาพ กม. เรื่องธรรมนูญหมู่บ้าน ๙ ดี โดยทีมพัฒนาตำบลคนพลับพลาชัย จันดุม จันดุม พลับพลาชัย 2015-05-22/12:03:26
6675
6373
5
ประชุมพัฒนาศักยภาพ กม. เรื่องธรรมนูญหมู่บ้าน ๙ ดี โดยทีมพัฒนาตำบลคนพลับพลาชัย ปลัด จันดุม พลับพลาชัย 2015-05-22/11:55:04
169
0
6
จัดทำป้ายและบอร์ดประชาสัมพันธ์ ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี ประทัดบุ ป่าชัน พลับพลาชัย 2015-05-20/13:18:36
282
2
7
สนุบสนุนโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ประทัดบุ ป่าชัน พลับพลาชัย 2015-05-20/12:50:29
180
0
8
เพิ่มทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน สมทบเข้ากองทุนพึ่งพาตนเอง โคกกลาง โคกกลาง ลำปลายมาศ 2015-05-19/16:12:58
168
0
9
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน โคกเพชร ม.7 เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ 2015-05-19/09:09:42
166
0
10
ขายบัตรลงปลาสมทบกองทุนพึ่งพาตนเอง ปราสาท ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ 2015-05-18/13:59:01
183
0
11
ทำบุญหมู่บ้าน โนนพลอย เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ 2015-05-18/06:48:38
144
0
12
ทำบุญหมู่บ้าน ไทยพัฒนา เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ 2015-05-18/06:40:17
170
0
13
ซ่อมแซมห้องน้ำศาลาประชาคม โคกเพชร ม.7 เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ 2015-05-17/10:31:43
167
0
14
ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพึ่งพาตนเอง โคกเพชร ม.7 เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ 2015-05-15/14:44:28
166
0
15
ทดสอบ โคกวัด อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ 2015-05-13/15:04:19
417
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9