ผลการสนับสนุนไฟล์ล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
นักวิชาการ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
หมายเหตุ
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด รอบ 2 / 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-09/10:11:12
2
วิวัฒน์ อื่นๆ เอกสารการจัดทำผลงานระดับชำนาญการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-05/09:07:40
3
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด รอบ 1 / 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-15/13:00:43
4
วิวัฒน์ อื่นๆ แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-01/09:45:45
5
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอำเภอ รอบ 1 / 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ให้ข้าราชการทุกระดับตำแหน่ง เมื่อได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ให้จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายดังกล่าว ณ ต้นรอบการประเมิน ลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ Online Real Time ให้แล้วเสร็จต้นรอบ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕62 และปลายรอบภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 พร้อมทั้งจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการจากระบบ Online Real Time ให้จังหวัดเป็นเอกสารเฉพาะพัฒนาการอำเภอ และไฟล์ข้อมูลสำหรับข้าราชการในสังกัดทุกคน
2019-02-26/11:33:03
6
วิวัฒน์ อื่นๆ แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-29/09:26:18
7
วิวัฒน์ อื่นๆ แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-29/09:25:59
8
วิวัฒน์ อื่นๆ การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินค่างานในการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เห็นควรให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินค่างานในการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด จากประเภทอำนวยการ ระดับต้น เป็นประเภทอำนวยการ ระดับสูง รอบที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดส่งให้นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ ภายในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
2019-01-02/11:54:47
9
วิวัฒน์ อื่นๆ ตัวชี้วัดพัฒนาการจังหวัด รอบ 2/61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-26/15:10:54
10
วิวัฒน์ อื่นๆ ตัวชี้วัด ข้อตกลง ค่าเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2/2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-26/11:11:21
11
วิวัฒน์ อื่นๆ ตัวชี้วัด ข้อตกลง ค่าเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-14/09:00:50
12
วิวัฒน์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ แบบประเมินผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่ 14 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ นำส่งผู้ตรวจราชการกรม ในวันที่ 15 มกราคม 2561
2018-01-12/11:53:57
13
วิวัฒน์ อื่นๆ ใบสมัครสมาชิก ใบคำขอกู้ สส.พช.บร. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-20/10:15:52
14
วิวัฒน์ อื่นๆ มอบหมายงาน พจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-20/15:06:29
15
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอำเภอ รอบ 2 / 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ 1. ให้ข้าราชการทุกระดับตำแหน่ง เมื่อได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ให้จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายดังกล่าว ณ ต้นรอบการประเมิน ลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ Online Real Time ให้แล้วเสร็จต้นรอบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕60 และปลายรอบภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 2. การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของพัฒนาการอำเภอ และพัฒนากร ให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ ปลายรอบการประเมินในระบบ Online Real Time ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 พร้อมทั้งจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการจากระบบ Online Real Time ให้จังหวัดเป็นเอกสารเฉพาะพัฒนาการอำเภอ และไฟล์ข้อมูลสำหรับข้าราชการในสังกัดทุกคน
2017-07-11/14:01:51
16
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอำเภอ รอบ1/60 ฉบับปรับปรุง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ แก้ไขข้อความ ตัวชี้วัดที่ 7 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
2017-03-17/09:05:56
17
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอำเภอ รอบ1/60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-03/14:08:41
18
วิวัฒน์ อื่นๆ แบบแสดงความประสงค์ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน (พอ.ชำนาญการพิเศษ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-18/10:29:11
19
วิวัฒน์ อื่นๆ เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ ปี 2560 ตามหนังสือ จบร. ที่ บร 0019/ว6058 ลว. 21 ธ.ค.59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2,3,5,6,7 ส่วนสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เป็นแผ่น CD ส่งในกล่องของแต่ละอำเภอ
2016-12-21/11:52:01
20
วิวัฒน์ อื่นๆ ข้อมูลทะเบียนรายชื่อโครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการ (เสื้อกีฬา) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-09/15:23:25
21
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลง รอบที่ 2 พอ.พก บุรีรัมย์ 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ 1. ให้ข้าราชการทุกระดับตำแหน่ง เมื่อได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ให้จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายดังกล่าว ณ ต้นรอบการประเมิน ลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ Online Real Time ให้แล้วเสร็จต้นรอบ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕9 และปลายรอบภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 2. การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของพัฒนาการอำเภอ และพัฒนากรให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ ปลายรอบการประเมินในระบบ Online Real Time ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 พร้อมทั้งจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการจากระบบ Online Real Time ให้จังหวัดเป็นเอกสาร และไฟล์ข้อมูล สำหรับพัฒนาการอำเภอข้าราชการในสังกัดทุกคน
2016-08-09/12:03:44
22
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลงการศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-22/19:57:28
23
วิวัฒน์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คำถาม - คำตอบ ประกอบการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-30/18:14:37
24
วิวัฒน์ อื่นๆ งบหน้าสรุปการบันทึก IDP ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-24/15:40:24
25
วิวัฒน์ อื่นๆ ข้อมูลบุคลากรที่ยังบันทึก IDP ไม่ผ่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-24/15:39:36
26
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 /2559 พอ/พก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-04/12:50:38
27
วิวัฒน์ อื่นๆ ข้อมูลจำนวนประชากร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-31/14:53:58
28
วิวัฒน์ อื่นๆ คำขอมีบัตรข้าราชการพลเรือนสามัญ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-29/16:13:48
29
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลง รอบที่ 2 พอ.พก บุรีรัมย์ 58 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-29/16:09:46
30
วิวัฒน์ อื่นๆ แบบฟอร์มการลา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-25/18:35:12

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ]