ผลการสนับสนุนไฟล์ล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
นักวิชาการ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
หมายเหตุ
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
วิวัฒน์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานแผนการสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว ระยะที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-30/13:09:17
2
วิวัฒน์ อื่นๆ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-15/15:38:34
3
วิวัฒน์ อื่นๆ แบบฟอร์ม สส.พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-09/13:42:42
4
วิวัฒน์ อื่นๆ แบบรายงานผลการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก "บวร" แบบ บวร 2(2) บวร 2(3) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-01/14:15:58
5
วิวัฒน์ อื่นๆ แบบรายงานแผน/ผลการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก "บวร" แบบ บวร 1 บวร 2(1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-01/14:15:17
6
วิวัฒน์ อื่นๆ ทะเบียนรายชื่อวัด/ที่พักสงฆ์ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ รายอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-01/14:13:34
7
วิวัฒน์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ระดับตำบล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-10/10:15:45
8
วิวัฒน์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ระดับอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-10/10:15:25
9
วิวัฒน์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานแผนปฏืิบัติการ 90 วัน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-08/15:30:19
10
วิวัฒน์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-07/14:13:11
11
วิวัฒน์ การบริหารแผนงาน/โครงการ ตัวอย่าง คำรับรองการปฏิบัติราชการ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-13/10:13:19
12
วิวัฒน์ การบริหารแผนงาน/โครงการ การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 BPM (ทุกกิจกรรม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ขอความร่วมมืออำเภอแจ้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ การดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และบันทึกสรุปข้อมูล การประเมินผล ส่วนที่ 1 และแนบไฟล์สรุปข้อมูลการประเมินผล ส่วนที่ 2 ในระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM)ตามแนวทางการประเมินฯ
2020-03-03/10:01:43
13
วิวัฒน์ การบริหารแผนงาน/โครงการ การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 BPM (กองทุนแม่) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ตัวอย่างแบบประเมินผลโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ
2020-03-03/09:42:47
14
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ระหว่าง อพช. กับ พัฒนาการจังหวัด รอบ 2 / 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/10:17:55
15
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด รอบ 2 / 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-09/10:11:12
16
วิวัฒน์ อื่นๆ เอกสารการจัดทำผลงานระดับชำนาญการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-05/09:07:40
17
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด รอบ 1 / 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-15/13:00:43
18
วิวัฒน์ อื่นๆ แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-01/09:45:45
19
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอำเภอ รอบ 1 / 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ให้ข้าราชการทุกระดับตำแหน่ง เมื่อได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ให้จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายดังกล่าว ณ ต้นรอบการประเมิน ลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ Online Real Time ให้แล้วเสร็จต้นรอบ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕62 และปลายรอบภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 พร้อมทั้งจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการจากระบบ Online Real Time ให้จังหวัดเป็นเอกสารเฉพาะพัฒนาการอำเภอ และไฟล์ข้อมูลสำหรับข้าราชการในสังกัดทุกคน
2019-02-26/11:33:03
20
วิวัฒน์ อื่นๆ แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-29/09:26:18
21
วิวัฒน์ อื่นๆ แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-29/09:25:59
22
วิวัฒน์ อื่นๆ การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินค่างานในการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เห็นควรให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินค่างานในการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด จากประเภทอำนวยการ ระดับต้น เป็นประเภทอำนวยการ ระดับสูง รอบที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดส่งให้นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ ภายในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
2019-01-02/11:54:47
23
วิวัฒน์ อื่นๆ ตัวชี้วัดพัฒนาการจังหวัด รอบ 2/61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-26/15:10:54
24
วิวัฒน์ อื่นๆ ตัวชี้วัด ข้อตกลง ค่าเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2/2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-26/11:11:21
25
วิวัฒน์ อื่นๆ ตัวชี้วัด ข้อตกลง ค่าเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-14/09:00:50
26
วิวัฒน์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ แบบประเมินผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่ 14 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ นำส่งผู้ตรวจราชการกรม ในวันที่ 15 มกราคม 2561
2018-01-12/11:53:57
27
วิวัฒน์ อื่นๆ มอบหมายงาน พจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-20/15:06:29
28
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอำเภอ รอบ 2 / 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ 1. ให้ข้าราชการทุกระดับตำแหน่ง เมื่อได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ให้จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายดังกล่าว ณ ต้นรอบการประเมิน ลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ Online Real Time ให้แล้วเสร็จต้นรอบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕60 และปลายรอบภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 2. การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของพัฒนาการอำเภอ และพัฒนากร ให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ ปลายรอบการประเมินในระบบ Online Real Time ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 พร้อมทั้งจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการจากระบบ Online Real Time ให้จังหวัดเป็นเอกสารเฉพาะพัฒนาการอำเภอ และไฟล์ข้อมูลสำหรับข้าราชการในสังกัดทุกคน
2017-07-11/14:01:51
29
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอำเภอ รอบ1/60 ฉบับปรับปรุง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ แก้ไขข้อความ ตัวชี้วัดที่ 7 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
2017-03-17/09:05:56
30
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอำเภอ รอบ1/60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-03/14:08:41

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ]